blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: OUR LADY OF FATIMA - Ave Maria of Fatima - Innu Ta' Fatima

Monday, May 12, 2014

OUR LADY OF FATIMA - Ave Maria of Fatima - Innu Ta' FatimaTHE ENTIRE STORY OF THE APPARITIONS OF OUR LADY OF FATIMA AND THE ANGEL 100TH YEAR ANNIVERSARY!!  

A SIGN FROM HEAVEN - THE MIRACLE OF THE SUN - 13th OCTOBER 1917
(mill ktieb Għanjiet il-Ġemgħa paġna 147 - Innu Ta' Fatima - 144)

Ħdejn Fatima dehret l-Omm tagħna Marija,

Liċ-ċkejkna tliet rgħajja, tfal safja w għaqlija.
 
 
Rit: Ave, Ave, Ave Marija x2

 
“Sinjura Żagħżugħa” imdawra bid-dija,

Bil-ġmiel u bil-ħlewwa tas-sema mogħnija. Rit:

 

Ilbiesha bajdani, jgħattilha riġlejha,

Kuruna sabiħa, imdendla f’idejha. Rit:

 

“Min fejn inti ġejja?”, staqsietek Luċija :

“Is-Sema pajjiżi”, weġibt, o Marija. Rit:

 

Għidtilhom jitolbu għall-midneb, għall-ħati

Biex jibdel fis ħajtu, u le jmur ibati. Rit:

 

Dik qalbek urejthom bil-grazzja mimlija

Bl-imrar u bin-niket, tal-ħżiena mifnija. Rit:

 

Int ridthom ibatu, sabiex ipattulek

Għal dik il-moħqrija li l-kiefra jagħmlulek. Rit:

       

Kastigi tal-biża’, dhert Int biex tħabbrilna,

Li mħabba ħtijietna, ilkoll jistħoqqilna. Rit:

 

B’dan ridt fina tqanqal mibegħda għall-ħtija,

Li magħha ġġib fuqna hemm, biki w tbatija. Rit:

 

Imbierek Missierna li tam’ oħra tana,

f’dik qalbek bla tebgħa, wisq ħelwa w setgħana. Rit:

 

Għemil ta’ tpattija, int tlabtna nagħmlulek

Biex qalbek imnikkta, bl-imħabba nfarrġulek. Rit:

 

Biex lilek ġieħ nagħtu O xebba, Omm, Sidtna

Li ngħidu r-Rużarju kuljum inti ridtna. Rit:

 

“Teħtieġ penitenza” Int fl-aħħar wissejtna;

Hekk biss jistħoqqilna il-ħniena li wrejtna. Rit: 

 

O Sidt tar-Rużarju, O ħelwa, O pija.

Għas-sema mexxina, Omma tagħna Marija. Rit: