blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 7 - SAN GEJTANU - Pope Francis' video message: Go out and help those who need it most - on feast day of St. Cajetan, Argentina's patron saint of bread and work.

Thursday, August 08, 2013

AUGUST 7 - SAN GEJTANU - Pope Francis' video message: Go out and help those who need it most - on feast day of St. Cajetan, Argentina's patron saint of bread and work.


San Cayetano de Thiene
St. Cajetan
 
(In Maltese - San Gejtanu)
 
Titular statue of St Cajetan from Hamrun, Malta
 
The famous statue of the vision of St Cajetan which is carried in procession on his feastday in Hamrun, Malta.
The sculpture is the work of the Maltese sculptor, Charles Darmanin and was completed in 1885

St Cajetan's Corner
http://stcajetanscorner.blogspot.com.mt/
 
 
 
 
 
 

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2013/documents/papa-francesco_20130807_videomessaggio-san-cayetano.html


Aug 07 - Homily: Saint Cajetan
  7 ta' Awwissu
Tifkira liturġika ta' San Gejtanu

Ħajja tal-Qaddis

(Vicenza, 1 ta' Ottubru 1480 – Napli, 7 ta' Awwissu 1547) kien saċerdot qaddis Taljan, fundatur tat-Teatini. Hu hu magħruf bħala l-Qaddis tal-Providenza.

Bin Gasparo u Maria da Porto, Gejtanu kien ġej minn familja sinjura u nobbli. Tilef lil missieru meta kellu biss sentejn għax missieru kien kmandant tal-armata u ntlaqat minn balla li qatlitu. Minn meta kien għadu żgħir kien iħobb jgħin lill-foqra. Imma ziju tiegħu ma kienx jieħu pjaċir meta kien jarah jitħallat mal-foqra. Jingħad li darba kien ħiereġ b'pakkett ikel mid-dar biex jagħtih lill-foqra. Zijuh staqsieh x'fih u Gejtanu dak il-ħin wieġbu li fih fjuri għax beża'. U meta zijuh fetaħulu Alla ppermetta li vera jsib fjuri.

Vokazzjoni

Fl-1504, meta kellu 24 sena rċieva d-Dottorat fil-Liġi mill-Universita' ta' Padova, imma qatt ma prattika ta' avukat. Iżda beda jħoss li għandu jservi lil Alla iktar mill-qrib. Fl-1506 mar Ruma. Hemm daħal fil-Konfraternita tal-Imħabba Divina li għenitu ħafna biex jissaħħaħ fis-sejħa għas-saċerdozju. Sar qassis fl-1516 minkejja t-tfixkil li sab minn ommu. Fl-1518 mar Vicenza biex jassisti lil ommu li kienet qed tmut, u wara li amministralha s-sagramenti mietet f'idejh.

F'Vicenza sar membru tal-Oratorju ta' San Ġirolmu, u ntefa' b'ruħu u b'ġismu jdur bil-morda inkurabbli. Fl-1520 mar Verona fejn waqqaf Oratorju simili. Wara ħames xhur mar Venezja fejn beda jaħdem fi sptar ġdid tal-belt, u tant ħadem fih li kien meqjus bħala l-fundatur ewlieni tiegħu.

Huwa ta l-enerġija kollha tiegħu, il-ħin kollu tiegħu, l-intelliġenza tiegħu, u l-ġid tiegħu biex jgħin lill-foqra ta' pajjiżu. San Gejtanu kien iħeġġeġ nies tajba li kellhom il-flus sabiex huma wkoll jiftħu djar għall-imwarrbin, foqra, u persuni bi bżonnijiet speċjali. Ħadem bis-sħiħ għal dawk li jinqabdu fl-użura, għall-morda, għax-xebbiet tat-triq, għall-ħabsin, u kontra l-iskjavitù.

Id-Devozzjoni Marjana[immodifika | immodifika s-sors]

Nhar il-Milied tal-1517, meta kien qed jitlob fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore f'Ruma, kellu viżjoni tal-Madonna li tatu fi ħdanu lil binha l-Bambin Ġesù. Hu kellu x-xorti li jerġa' jgħaddi minn din l-esperjenza fil-festa tal-Epifanija u taċ-Ċirkunċiżjoni ta' Ġesù Kristu. Ħafna drabi 'l San Gejtanu fl-ikonografija u fl-istatwi jiġi rrappreżentat għarkupptejh jirċievi lil Bambin Ġesù mingħand Sidtna Marija Santissima

It-Teatini

Fl-1523 telaq minn Venezja u mar Ruma. Flimkien ma' Ġwann Pietru Carafa li wara sar il-Papa Pawlu IV, u żewġ qassisin oħra, waqqaf it-Teatini, Kjeriċi Regolari, jiġifieri saċerdoti li jgħixu flimkien taħt regola. bl-għan li jieħdu ħsieb il-morda, iħeġġu n-nies għall-konverżjoni u biex iħeġġuhom jersqu lejn l-Ewkaristija. Bħala l-ewwel Superjur Ġenerali ntgħażel Carafa li qabel kien Isqof ta' Chieti, bil-latin Theate. Minn hawn ġej l-isem “Teatini”. Carafa kien irriżenja minn Isqof biex sata' jingħaqad ma Gejtanu. San Gejtanu ma għamel l-ebda regola għat-Teatini. L-unika regola li tagħhom kienet li iwettqu fil-prattika l-Evanġelju. Il-patruna ewlenija tat-Teatini magħżula minn Gejtanu stess hija Marija Immakulata Kunċizzjoni.

Meta fl-1527, Karlu V għamel straġi minn Ruma, it-Teatini, li darhom kienet ġiet imħarrbta, kellhom jaħarbu, u marru Venezja.

Fl-1530, Gejtanu ntgħażel Superjur wara Carafa, u dam it-tliet snin taż-żmien tiegħu. Warajh reġa' ntgħażel Carafa.

Fl-1543 kien qiegħed Napli, u biex jgħin lill-foqra waqqaf il-“Montes Pietatis”, il-Bank tal-Ħniena, minn fejn il-foqra setgħu jissellfu l-flus billi jħallu xi ħaġa bħala rahan, u wara jeħduha lura. Dak li beda San Gejtanu, illum sar il-Bank ta' Napli.

San Gejtanu ma mietx martri, però xorta waħda jitqies bħala martri għax hu miet vittma għall-poplu ta' Napli. Gejtanu offra lil Alla li jmut hu basta tieqaf il-gwerra li kien hemm f'Napli. Filfatt hekk ġara għax hekk kif in-Naplitani semgħu bil-mewt ta' Dun Gejtanu, telqu l-armi u ġrew lejn il-knisja biex jaraw għall-aħħar darba lil dak il-bniedem li tant ħabbhom, li tant ħadem għalihom, li tant tħabat u ħadem biex iressaqhom lejn Alla. San Gejtanu miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu 1547, fl-eta' ta' 67 sena.

Ġie kkanonizzat fl-1671 mill-Papa Klement X.

San Gejtanu huwa l-Qaddis tal-Providenza waqt li fl-Arġentina San Gejtanu huwa meqjum ukoll bħala l-Protettur tax-xogħol.

Il-Kult f'Malta[immodifika | immodifika s-sors]

F'Malta l-Knisja Parrokjali tal-Ħamrun hija ddedikata lil San Gejtanu, fuq xewqa ta l-isqof Mons. Gaetano Pace Forno. Il-knisja bdiet tintuża fl-1875 u saret knisja parrokkjali 1881. San Ġorġ Preca rċieva l-Griżma tal-Isqof u qaddes l-ewwel quddiesa tiegħu f'din il-Knisja. Id-dmirijiet saċerdotali wettaqhom prinċipalment f'din il-knisja. Lil San Gejtanu għażlu bħala l-Protettur tas-safa għas-soċji tal-għaqda tiegħu, il-MUSEUM.

Barra din il-knisja, insibu kappella rurali f'Wied il-Għajn, iddedikata għal San Gejtanu, fl-inħawi tar-Ramla ta' San Tumas viċin it-Torri Mamo.


mill-facebook, Parroċċa Marija Addolorata San Pawl il-Baħar - 6 ta' Awwissu 2017


.