blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: July - The month of the Most Precious Blood of Jesus --- Psalm / Salm 27(26) --- Litany - Litanija tad-Demm l-aktar Prezzjuż

Tuesday, July 02, 2013

July - The month of the Most Precious Blood of Jesus --- Psalm / Salm 27(26) --- Litany - Litanija tad-Demm l-aktar Prezzjuż


By His unconditional Love, Humility and all His sufferings, GOD, our Redeemer - who created you and me - became human through the YES of Mary, to conquer over evil, teaching us to seek His Way to victory over our turbulent life, leading us safely into Heaven
 

 
JULY - THE month of Devotion to the Precious Blood of Jesus

From the time of the Passion, when Christ poured out His blood for us all, the faithful have practiced devotion to the Most Precious Blood of Jesus. In the month of July, the Church honors the Precious Blood and encourages us in this devotion. The traditional feast day devoted to the Precious Blood of Jesus Christ is July 1st.

The devotion has its scriptural roots in numerous references from the New Testament:
- In Romans 5:9, we read of justification by His blood.
- In Hebrews 10:19, we read of our sanctification and consecration by the Precious Blood.
- In 1 John 1:7, we are told that it cleanses us from all sin.


Prayer for JULY, the month of The Most Precious Blood

O Precious Blood of Jesus, infinite price of sinful man's redemption, both drink and laver of our souls, Thou who dost plead continually the cause of man before the throne of infinite mercy; from the depths of my heart, I adore Thee, and so far as I am able, I would requite Thee for the insults and outrages which Thou dost continually receive from human beings, and especially from those who rashly dare to blaspheme Thee. Who would not bless this Blood of infinite value? Who doth not feel within himself the fire of the love of Jesus who shed it all for us? What would be my fate, had I not been redeemed by this Divine Blood? Who hath drawn it from the veins of my Savior, even to the last drop? Ah, this surely was the work of love. O infinite love, which has given us this saving balm! O balm beyond all price, welling up from the fountain of infinite love, grant that every heart and every tongue may be enabled to praise Thee, magnify Thee and give Thee thanks both now and for evermore. Amen.
http://prayerrequest.eu/precious_blood_prayer
CCR Melbourne - Fr Elias Vella - Christotherapy


Precious Blood of Jesus anointing & protection, Psalms 27.. Seeking God's will & Grace.


Il tuo volto Signore

Psalm 27(26)


 
 
 

&&&&&&&&&&&&
 
 
 


Salm 27 (26). Fiduċja kbira f'Alla

[S:27:1] Ta' David.

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; 

minn min għandi nibża'?

Il-Mulej hu l-kenn tiegħi;

quddiem min għandi nitwerwer?

[S:27:2] Meta jqumu għalija l-ħżiena,

biex jaħtfuni u jikluni,

dawk li għandhom għalija, l-għedewwa tiegħi,

huma jitfixklu u jaqgħu.

[S:27:3] Mqar jekk eżerċtu jqum għalija,

xejn ma tibża' qalbi;

mqar jekk gwerra tqum kontrija,

jiena nibqa' qalbi qawwija.

[S:27:4] Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej,

ħaġa waħda nfittex:

li ngħammar f'dar il-Mulej

tul il-jiem kollha ta' ħajti;

biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej

jien u nħares lejn it-tempju tiegħu.

[S:27:5] Għax hu jaħbini fl-għarix tiegħu

meta nsib ruħi fil-għawġ;

jistorni fis-satra ta' daru,

fuq blata fl-għoli jqegħedni.

[S:27:6] U issa tintrefa' rasi

fuq l-għedewwa ta' madwari.

U jien noffri fit-tempju tiegħu

sagrifiċċju b'għajat ta' ferħ.

Ngħanni u nfaħħar il-Mulej!
[S:27:7] Isma', Mulej, leħen l-għajta tiegħi,

ħenn għalija u weġibni.

[S:27:8] "Ejja," għedt f'qalbi, "fittex 'il wiċċu";

jien wiċċek infittex, Mulej.

[S:27:9] La taħbix wiċċek minni,

la twarrabx bl-herra l-qaddej tiegħek.

Inti l-għajnuna tiegħi;

tħallinix u titlaqnix,

Alla tas-salvazzjoni tiegħi.

[S:27:10] Għalkemm telquni missieri u ommi,

il-Mulej jilqagħni għandu.

[S:27:11] Urini, Mulej, it-triq tiegħek,

mexxini minn mogħdija dritta

minħabba l-għedewwa tiegħi.

[S:27:12] Titlaqnix għax-xewqa ta' l-għedewwa tiegħi;

għaliex xhieda qarrieqa qamu kontrija,

li l-qerq jarmu man-nifs tagħhom.

[S:27:13] Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f'art il-ħajjin.

[S:27:14] Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek; ittama fil-Mulej.

Published on 2 Jul 2013
Devotion to the Precious Blood - Sunday Night Prime - 2013-07-07

 
 
 
THE LITANY OF THE MOST PRECIOUS BLOOD
 
Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.
Christ, hear us.
Christ, graciously hear us.
God, the Father of Heaven,                                                                   Have mercy on us.
God, the Son, Redeemer of the world,                                                   Have mercy on us.
God, the Holy Spirit,                                                                             Have mercy on us.
Holy Trinity, one God,                                                                          Have mercy on us.
 
Blood of Christ, only begotten Son of the Eternal Father,                   Save us.
Blood of Christ, Incarnate Word of God,                                                  **
Blood of Christ, of the New and Eternal Testament,
Blood of Christ, falling upon the earth in the Agony,
Blood of Christ, shed profusely in the Scourging,
Blood of Christ, flowing forth in the Crowning with Thorns,
Blood of Christ, poured out on the Cross,
Blood of Christ, price of our salvation,
Blood of Christ, without which there is no forgiveness,
Blood of Christ, Eucharistic drink and refreshment of souls,
Blood of Christ, stream of mercy,
Blood of Christ, victor over demons,
Blood of Christ, courage of martyrs,
Blood of Christ, strength of confessors,
Blood of Christ, bringing forth virgins,
Blood of Christ, help of those in peril,
Blood of Christ, relief of the burdened,
Blood of Christ, solace in sorrow,
Blood of Christ, hope of the penitent,
Blood of Christ, consolation of the dying,
Blood of Christ, peace and tenderness of hearts,
Blood of Christ, pledge of Eternal Life,
Blood of Christ, freeing souls from Purgatory,
Blood of Christ, most worthy of all glory and honor,
**Save us.
 
Lamb of God, Who takes away the sins of the world,      Spare us, O Lord.
Lamb of God, Who takes away the sins of the world,      Graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, Who takes away the sins of the world,      Have mercy on us.
You have redeemed us, O Lord, in Your Blood – and made us, for our God, a Kingdom.
Let us Pray:
Almighty and Eternal God, You have appointed Your only begotten Son the Redeemer of the world, and willed to be appeased by His Blood, grant, we beg of You, that we may worthily adore this price of our salvation, and through its power be safeguarded from the evils of this present life, so that we may rejoice in its fruits forever in Heaven.  Through the same Christ  our Lord.   Amen.
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 

The blood flowing from the wounds of   Christ
brings saints and sinners  together.......

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TALBA
 
The Litany in Maltese...

Litanija tad-Demm l-aktar Prezzjuż

 

·          Mulej, ħniena

·          Kristu, ħniena,

·          Mulej, ħniena,

·          Kristu, ismagħna,

·          Kristu, ilqa' t-talb tagħna.

·          Missier Etern, Alla, ħenn għalina.

·          Iben, Alla, li fdejt id-dinja, ħenn għalina.

·          Spirtu s-Santu, Alla, ħenn għalina.

·          Trinita Mqaddsa, Alla wieħed, ħenn għalina.

·          Demm ta’ Kristu, Demm tal-Kelma ta’ Alla Inkarnata, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, Demm tat-Testment il-Ġdid u l-Etern, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, imxerred fuq id-dinja fl-Agunija, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, imxerreq b’abbundanza fil-flaġellazzjoni, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, iċarċar mill-kuruna tax-xewk, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, imxerred mis-Salib, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, prezz is-salvazzjoni tagħna, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, li minn għajrek m’hemmx Fidwa, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, li jaqta’ l-għatx tal-erwieħ u jippurifikahom fl-Ewkaristija, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, torri ta’ ħniena, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, rebbieħ fuq ix-xjaten, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, kuraġġ tal-martri, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, qawwa tal-konfessuri, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, prinċipju tal-verġni, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, qawwa tal-imġarrbin, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, serħan tal-ħaddiema, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, konsolazzjoni tal-imnikkta, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, tama tan-niedma, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, paċi u ħlewwa tal-qlub, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, ħlas tal-ħajja ta’ dejjem, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, ħelsien tal-erwieħ tal-purgatorju, salvana.
·          Demm ta’ Kristu, li jistħoqqlok kull unur u glorja, salvana.
 
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, eħlisna Mulej
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ismagħna Mulej
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina
V. Inti salvajtna, O Mulej, b’demmek.
R. U għamiltna saltna għal Alla.
 
Nitolbu: Alla Etern u li tista’ kollox, li ddestinajt lill-uniku Iben tiegħek biex ikun is-Salvatur tad-dinja u ridt li permezz tad-Demm Prezzjuż Tiegħu tagħtina l-paċi li konna tlifna, agħtina l-grazzja li nqimu l-prezz tas-salvazzjoni tagħna u li niskopru fiha il-virtu’ li għandha – id-difiża kontra l-ħażin taż-żmien preżenti – b’tali mod li nkunu nistgħu ingawdu l-frott tagħha fis-sema permezz ta’ l-istess Kristu, Sidna. Ammen.
 

 
 
 
 
.