blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: ready to print -- LITANIJA TA' L-ISPIRTU S-SANTU

Sunday, March 10, 2013

ready to print -- LITANIJA TA' L-ISPIRTU S-SANTU

 
 


LITANIJA TAL-ISPIRTU S-SANTU

 

Mulej ħniena  -- Mulej ħniena

Kristu ħniena  --  Kristu ħniena

Mulej ħniena  -- Mulej ħniena 

 

Missier li tista kollox Ħenn għalina

Ġesù, Iben Etern tal-Missier  -- Ħenn għalina

Feddej tad-dinja Salvana

Spirtu tal-Missier u ta l-Iben Salvana

Ħajja bla qies, tagħhom it-tnejn  --  Qaddisna

Trinità Qaddisa  --  Ismagħna

Spirtu Santu li ġej mill-Missier  --  Inżel fqalbna

Spirtu Santu, li Int daqs il-Missier u l-Iben  -- Inżel fqalbna    

 

Wegħda tAlla l-Missier Ħenn għalina

Raġġ ta dawl mis-sema  -- Ħenn għalina

Għerq ta kull tjubija  -- Ħenn għalina

Għajn ta l-ilma tas-sema  --  Ħenn għalina

Nar imħeġġeġ  -- Ħenn għalina

Karità mimlija ħrara  -- Ħenn għalina

Balzmu ta  faraġ spiritwali  -- Ħenn għalina

Spirtu tamħabba u verità  -- Ħenn għalina

Spirtu ta għerf u fehma  --  Ħenn għalina

Spirtu ta kunsill u qawwa  --  Ħenn għalina

Spirtu ta għaqal u devozzjoni  -- Ħenn għalina

Spirtu tal-biża qaddis tAlla  -- Ħenn għalina

Spirtu ta grazzja u talb  --  Ħenn għalina

Spirtu ta paċi u ħlewwa  --  Ħenn għalina

Spirtu ta modestja u innoċenza  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu li jagħti l-faraġ  --  Ħenn għalina

Spirtu s-Santu li jqaddes  --  Ħenn għalina

Spirtu s-Santu li jmexxi l-Knisja  -- Ħenn għalina

Don tAlla l-Għoli  --  Ħenn għalina

Spirtu li jimla l-ħolqien kollu  -- Ħenn għalina

Spirtu li jagħmilna wlied Alla  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu li jikxfilna l-kruha tad-dnub  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, ejja u ġedded wiċċ id-dinja  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, sawwab id-dawl tiegħek fruħna  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, onqox il-liġi tiegħek fuqna  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, onqox il-liġi tiegħek fuq qalbna  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, kebbes fina n-nar ta mħabbtek  --  Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, iftħilna t-teżori tal-grazzji tiegħek  --  Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, għallimna nitolbu tajjeb  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, dawwalna bl-ispirazzjonijiet tiegħek tas-sema  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, mexxina fit-triq tas-salvazzjoni  --  Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, agħtina dak l-għerf li hu biss meħtieġ  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, ħeġġiġna biex nagħmlu dak li hu tajjeb  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, agħtina l-merti tal-virtujiet kollha  -- Ħenn għalina

Spirtu s-Santu, kun Int il-premju tagħna ta dejjem  -- Ħenn għalina

 

Ħaruf tAlla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja Ibagħtilna l-Ispirtu s-Santu

Ħaruf tAlla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja Ferra fruħna d-doni ta l-Ispirtu s-Santu

Ħaruf tAlla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja Agħtina l-Ispirtu ta għerf u qdusija   

 

Ejja Spirtu s-Santu !  Imla l-qlub tal-fidili u kebbes fihom in-nar ta Imħabbtek   

 

Mill-ktieb ĠABRA TA TALB U KANT paġni 118-120. MAĦRUĠ MILL-FERGĦA EWKARISTIKAhttp://www.laikos.org/Litanija_ss.htm
.