blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Compassion with the Sorrowful Mother, the woman of faith - Kompassjoni ta' Marija S.S. Addolorata, il-mara ta' fidi --- & --- Is-Siegħa tal-Omm - The Hour of the Mother -- Is-Sibt Qaddis tal-Għid, filgħodu - Holy Saturday Morning

Saturday, March 30, 2013

Compassion with the Sorrowful Mother, the woman of faith - Kompassjoni ta' Marija S.S. Addolorata, il-mara ta' fidi --- & --- Is-Siegħa tal-Omm - The Hour of the Mother -- Is-Sibt Qaddis tal-Għid, filgħodu - Holy Saturday Morning

 

 
 
 
 There is deep symbolism for Christian reflection on Holy Saturday. On this day, the Church waits at the Lord's tomb, and meditates on his passion and death, and descent to the dead. With prayer and fasting we await His glorious Easter resurrection. Mary is also a Holy Saturday symbol. According to Catholic tradition, Mary represents the entire body of the Church. As she awaited in faith for the victorious triumph of Her Son over death on the first Holy Saturday, so we too wait with Mary on the present Holy Saturday. This faithful and prayerful symbolic waiting has been called the Ora della Madre or Hour of the Mother.

 

Inti biss li emmint O Marija
Inti biss li fit-talb stennejt
Inti biss li emmint O Marija
Inti ħienja għaliex kliemu żammejt

 

Compassion with the Sorrowful Mother
 

COMPASSION WITH THE SORROWFUL MOTHER
(to be meditated upon on Friday Night)
 
 1. NARRATION: When the body of the only son of the Blessed Virgin and Mother Mary was placed and enclosed in the tomb, Mary, accompanied by the apostle John, Mary Magdalene and other good women, returned to their home and there spent the night together.
 2. DESCRIPTION: A poor room - Mary, the widow-mother-virgin sitting on her bed - John, Mary Magdalene, and the other women, who witnessed the cruel death of Christ, are also seated in the same room, looking from time to time at the Blessed Mother in the light of a small lamp and in deepest silence.
 3. THOUGHTS: In the quietness of that truly painful night, the Blessed Mother, sleepless because of the vivid impressions left in her mind after the tragic death of her innocent son, relives during that night watch each and every incident that took place before her very eyes during the day: Crowds of people - shouting - a darkened sun - the cross - the nails - the lance - the soldiers - the sponge - ropes - a receptacle with vinegar - the garment split in four pieces - the Centurion - Joseph of Arimathea - Nicodemus - the tomb - the shroud - the inscription - the carrying of the body to the grave - in her arms the divine body pierced and unrecognisable.
She imagines herself standing once again by her crucified son - she hears him pray for those who had crucified him - she hears him assure heaven to the repentant thief who reproached his companion for insulting Jesus. - she hears her beloved son speak to her as he gives her John for a son and then she hears him address John to take her as his own mother. - She hears him say to his Father: “My God, my God why have you forsaken me?” At these words of Christ, she watches a soldier place a sponge dipped in vinegar against the lips of Jesus. - She hears her dying son, insulted and in tremendous pain, exclaims: “It is accomplished”.
She hears that great cry: “Father into your hands I commend my spirit”, and she sees him bow his head and die. - What a terrible night it was for her! She imagines the soldiers breaking the knees of the two thieves crucified on the left and on the right of Jesus, and sees one of the soldiers piercing with a lance the side of Christ and as he pulls it back, blood and water flow out. - She looks at the crowd trembling with fear at the sudden darkness and the earthquake as they strike their chests on their way back home. - Once again she feels in her arms the weight of Jesus’ dead body, covered with wounds. - She sees Joseph of Arimathea and Nicodemus taking him away from her, anointing him with spices, and enshrouding him. - She joins in the burial procession, like the widow of Nain. - She looks at the tomb stone as it rolls back and hides from her the object of her love.  
Passing through those same places on her way back home, where she is now, she imagines seeing and hearing everything once more. What a terrible night for Our Lady! What a cruel repetition it was!
4. CONCLUSION: And you, sinner, can you fail to see how horrible sin is and how much you ought to love this mother through whom we have received our Redeemer and Saviour? Is it possible that after her example you fail to welcome all the sufferings that must necessarily come your way in this life?
5. PRAYER: O Blessed Virgin in your power grant that the sufferings and death of Christ, your Son, and your own suffering may not be in vain for me. Amen.
 
NOTE: According to St Gabriel of the Sorrowful Mother, Our Lady considers herself indebted to those who perform this devotion.
 

>>>            >>>            >>>

 


EŻERĊIZZJU GĦALL-KOMPASSJONI TA’ MARIJA SANTISSMA ADDOLORATA
(Meditazzjoni għal kull nhar ta' Ġimgħa)
(minn San Ġorġ Preca)
 
I. NARRAZZJONI:
Wara li l-Iben waħdieni tal-Verġni Mbierka Marija Santissma gie mqiegħed u magħluq fil-qabar, allura, din flimkien ma' l-appostlu Ġwanni, u ma' Marija Madalena u mat-twajba nisa l-oħra reggħet lura f'darha, u hawn għaddew il-lejl flimkien.
II. IMMAĠINATIVA:
Kamra fqira, l-armla omm vergni bilqiegħda fuq is-sodda. Ġwanni, Marija Madalena u n-nisa l-oħra li assistew għall-mewt kiefra ta' Ġesù Kristu bilqiegħda wkoll fl-istess kamra, jħarsu kultant lejn l-Omm Santissma fid-dawl ta’ musbieh, f'silenzju l-aktar profond.
 III. SFILATA TA' ĦSIBIJIET: 
 Fil-ħemda tad-dak il-lejl tassew ta' niket, l-Omm Santissma mingħajr ma tagħlaq għajn ma' għajn għall-impressjonijiet kbar tagħha fuq il-mewt traġika ta' Binha, f'dik il-velja tilmaħ għaddejja sfilata quddiem il-menti tagħha ħaġa ħaġa l-ħwejjeġ kollha, li ġraw taħt għajnejha mal-jum:
Folol ta' nies, għajat, dalma tax-xemx, salib, imsiemer, lanza, suldati, sponza, ħbula, bieqja bil-ħall, libsa maqsuma f'erba biċċiet, iċ-Ċenturjun, Ġużeppi minn Arimatea, Nikodemu, qabar, lożor, skrizzjoni, it-transport għad-difna, il-ġisem Divin ippjagat u bla sura fi ħdanha.
Tistħajjel li qiegħda wieqfa maġenb Binha msallab tisimgħu jitlob għall-mahfra ta' dawk li sallbuh;
li qiegħda tisimgħu jassigura l-Ġenna lill-ħalliel ikkonvertit, li kien ċanfar lil sieħbu li ddisprezza lil Ġesù.
li qiegħda tisma' lill-Iben maħbub tagħha jgħidilha biex tieħu b'iben tagħha lil Ġwanni, u lil Ġwanni jgħidlu biex jieħu lilha b'omm tiegħu;
li qiegħda tisimgħu jgħid lill-Missier tiegħu: "Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni?"
li qiegħda tara s-suldat iqiegħed max-xufftejn ta' Ġesù sponża bil-ħall għall-kelma: "Għandi l-għatx",
li qiegħda tisma' lill-agonizzant iben tagħha f'baħar ta' disprezz u wġigħat jgħid: "Huwa mitmum";
li qiegħda tisma' l-għajta l-kbira: "Missier, f'idejk jien nerħi ruħi," u tarah jinkina rasu u jispira.
Oh!  X'lejl!
Tistħajjel li qiegħda tara s-suldati jiksru saqajn iż-żewġ ħallelin, li kienu msallbin wieħed kull naħa maġenb Kristu, u li tara wieħed mis-suldati jgħaddas fil-kustat Divin, lanza u jislitha b'ċarċir ta' demm u ilma.
Tistħajjel li qiegħda tara lil kulħadd imwerwer bil-biża’ għad-dalma u għat-terremot u jħabbtu fuq sidirhom jirriturnaw lejn djarhom.
Tistħajjel li qiegħda tħoss il-piż tal-ġisem mejjet ippjagat fi ħdanha. 
Tistħajjel li qiegħda tara lil Ġużeppi minn Arimatea u lil Nikodemu jeħduh minn ħdanha, jidilkuh bl-ingwent u jaħbuh fil-liżar.
Tistħajjel li qiegħda bħall-Armla ta' Najm tassoċja fl-akkompanjament għad-difna.
Tistħajjel li qiegħda tara l-ġebla taħbilha l-oġġett ta' qalbha għalkollox.
Tistħajjel li qiegħda terġa' tara u tisma' kollox fir-ritorn lejn darha minn dawk in-naħiet.
Oh!  X'lejl għal Marija Santissma! X'ripetizzjoni krudila!!
 IV.  KONKLUŻJONI:
 Inti, o midneb, tista' ma tarax kemm huwa ikrah id-dnub u kemm għandek raġun tħobb lil din l-Omm, li permezz tagħha ġie mogħti lilna l-Feddej u s-Salvatur tal-bnedmin? Jista' jkun li ma titgħallimx quddiemha sabiex tapprezza t-tbatijiet li jissieħbu neċessarjament mal-ħajja ta' kull bniedem?
V. Talba:
O Verġni Mbierka, bil-qawwa setgħana tiegħek idħol għalina quddiem Alla biex il-Passjoni u l-Mewt ta' Kristu Ibnek u d-duluri tiegħek ma jkunux bla frott għalija.  Ammen.
 
(Marija Santissima tgħodd ruħha midjuna lejn min jagħmel dan l-eżerċizzju. - San Gabriel tal-Addolorata)

>>>            >>>            >>>


Jn 19:38-42 -- The Burial of Jesus - Id-difna ta' Ġesù

Id-difna ta' Ġesù
(Mt 27, 57-61 ; Mk 15, 42-47 ; Lq 23, 50-56)
[Ġw:19:38] Wara dan, Ġużeppi minn Arimatija, li kien dixxiplu ta' Ġesù bil-moħbi għax kien jibża' mil-Lhud, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallieh, u hu ġie u ħa l-ġisem tiegħu. [Ġw:19:39] Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù billejl, u ġieb miegħu taħlita ta' morr u sabbara, tiżen xi mitt libbra. [Ġw:19:40] Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesù u kebbewh bil-faxex ta' l-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-Lhud qabel id-difna. [Ġw:19:41] Fejn kienu sallbu lil Ġesù kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. [Ġw:19:42] Hemm qiegħdu lil Ġesù, għax kien Jum it-Tħejjija għal-Lhud, u għax il-qabar kien fil-qrib.

============

REFLECTION
How Joseph of Arimathea and Nicodemus Risked All to Give Jesus An Honorable Burial
http://www.selfgrowth.com/articles/Wagner15.html

As a crucified criminal in the eyes of the Law, what kind of burial do you suppose Jesus of Nazareth would normally have received?
His body would probably have been thrown into a common grave set apart for criminals. It would be risky to ask for the body of a crucified criminal so that the deceased could be given a proper burial. For anyone to obtain such a corpse, permission would have to be granted by the proper authorities, but it could be dangerous to ask for that permission.
Two influential Jewish leaders were willing to take that risk. One of these men was the wealthy and honorable Joseph of Arimathea. He had not agreed with the other religious leaders to put Jesus to death. After Jesus died on the cross, Joseph courageously approached Governor Pilate and begged that Jesus' body be given to him. Pilate granted his request.
There was another secret disciple who risked his reputation that afternoon. His name was Nicodemus. Once one night, before this sorrowful day, he had privately interviewed Jesus under cover of darkness -- perhaps for fear of being observed.
Joseph of Arimathea owned a new tomb he probably planned to use himself. That is where he and Nicodemus placed the body of Jesus. Nicodemus brought a mixture of about 100 pounds of expensive myrrh and aloes to use to prepare Jesus' body for burial. Myrrh is a type of gum resin that acts as a kind of glue. Aloes is a sweet-smelling oil used for medicinal purposes, as a fragrance, and to use to bury the dead.
The two men worked together spreading this mixture between the encircling layers of a long linen cloth purchased by Joseph. They wrapped the fabric around and around His body until it was completely sealed with the fabric cocoon and perfumed resin. They also wrapped an additional cloth around his head. After they were satisfied they had properly prepared Jesus' body for burial, Joseph rolled a large stone over the cave's opening.
These men publicly declared they were Jesus' friends! Their last act of love for Him is recorded in the Gospels. They both risked their reputations and more to give their Friend a proper burial.
Joseph of Arimathea and Nicodemus could not have known at the time that they were participating in the fulfillment of an ancient prophecy from the book of Isaiah. Here is the Scripture telling about the Messiah written over 600 hundred years before Jesus' crucifixion:
"But he was struck down
for the rebellion of my people.
He had done no wrong
and had never deceived anyone.
But he was buried like a criminal;
he was put in a rich man’s grave." (Isaiah 53:8b-9, NLT).

To their great joy, Jesus did not remain in Joseph's tomb for long! He rose from the dead three days later and is alive forever!
Today too it's risky standing up for Jesus, but His true friends are willing to pay the price through God's grace.
And they will never be sorry!


> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
 

 

Our Lady consoles St. Peter on Holy-Saturday

THE HOUR OF THE MOTHER - ON HOLY SATURDAY MORNING (in our parish church, the meditation starts at 7.30am).
THE WHOLE CHURCH WAITS AT THE LORD'S TOMB - MEDITATING ON THE VARIOUS THOUGHTS AND FEELINGS JESUS' MOTHER EXPERIENCED WHILE HER SON-GOD IS DEAD IN THE TOMB.....


--------------------------------------------------------------------------


A priest’s reflections on the Sacred Triduum, written from Jerusalem
http://www.regnumchristi.org/english/articulos/articulo.phtml?id=29208&se=362&ca=966&te=707

 
The image of Our Lady of Sorrows, located next to the altar of Calvary inside the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem
Our Lady of Sorrows
 
The following reflection on the events of Holy Saturday was written by Fr Eamon Kelly, LC, Vice Chargé of the
Pontifical Institute

The typical Jerusalem Jewish Sabbath is particularly quiet. Even in 2010 there are hardly any cars on the streets. No machines work the construction sites. Shops are closed. Everyone is at home, resting quietly, at ease. This is all the more on the Sabbath of the Passover week. Now add the eerie quiet, typically following tragedy, when people are numbed by the violent death of a close family member.
Mary wakes up on Holy Saturday morning, if she went to sleep at all! What mother can go to sleep the night of her son’s criminal death! People remember last words and keep mulling over them. His last words begin to come back to her. She cannot let them go. The charity-filled tones in which he spoke embedded them even more deeply into her consciousness, and her pure and perceptive heart noticed those nuances. She ponders them continually and they are to her advantage. Yesterday she saw his body placed in the tomb and the sorrow is great. His Good Friday continues in her Holy Saturday and in ours.
So often we Christians go through our various “Holy Saturdays.” Again and again we go through heavy moments and barely survive or are badly bleeding or seriously wounded.  We do know there will be some solution but we can’t really wait. We need something now to get through all this. We are once again living a personal Holy Saturday. Bad news and bad events strike quickly. Calvary was over in hours. But Holy Saturdays often lasts a long time.
At such times it might be to our advantage to draw close to Mary as she ponders these last minutes and words of Jesus’ life. We will need to use our brain to reflect and capture even a little bit of the reality. Mary picked up the state of his soul much more intuitively as mothers, and particularly she, are capable of doing.
“Today you will be with me in Paradise!” (Lk. 23:43)
How can he think of “Paradise,” let alone utter the word  with all his gaping wounds and butchered body, the pain and, even worse still, the total rejection of his person as his chosen people’s leaders incite them to demand his crucifixion and Barabbas’ release? His body and soul are experiencing an invasion of hell and yet his heart has the peace of victory declaring “Paradise is yours today alongside me.”
The smart thief really knows that it is “because of” him, not only ”with” him! That’s why he asked him in the first place. What peace must reign in his heart to be able to say these words with such certainty and evidently so contradicted by the surrounding reality.
When Maximilian Kolbe intoned hymns of divine praise in the hunger bunker where he was being starved to death in August 1942, his fellow inmates probably sensed some measure of this same confidence which Mary felt at these final Calvary words. The inmates’ paradigms are changed. Beyond the negative violence, other forces are also at work: Christ’s pervading peace in the dark night of Auschwitz.
Let’s penetrate beyond the words Christ utters and ponder our way with Mary into his heart of victory. Those dying cancer victims, like my mother in 1997, who give so much joy and hope to the family around them are making this Christ present in our midst once again. Peace reigns in his heart.
“Woman, behold your Son. … behold your mother” (Jn. 19:26).

He was thinking of us.
Despite his wounds!

 
It is not easy to think of others’ needs when one has a bad toothache! And he had more than a bad toothache, yesterday. What interior self-dominion reigned in his heart and transcended so much pain as to be able to consider others! Extraordinary inner peace enables this focus on the situation of others. He is sufficiently serene interiorly to be able to be centered on others’ needs. His deep serenity particularly touches Mary’s perceptive heart in these words directed to her. And the fact that her new son, John, is there now reminds her of this word, its tone and his heart from which it sprang. Her heart is broken with this new birth but from his broken heart some of that peace flows to hers.
“It is finished” (Jn. 19:30). The work his Father gave him to finish (Jn. 4:34).
Mary knows all about his sense of mission and purpose. This statement from the dying Jesus reveals two sources of peace.
Firstly a very clear inkling of what was to come grew in him as he read the Psalms, Isaiah, Zachariah, etc. So, he was able to accept this as he shows time and time again: “Get behind me, Satan!” (Mt 16), “The Son of Man must suffer …” “Not my will but yours be done!”  In order to be faithful to his mission he had reckoned with hard times that would surely come. He had already established “peace” with this future.
Secondly this mission is completely fulfilled to the last detail, the hardest mission ever assigned to anyone in all of history. What peace must have filled his heart, if we enjoy the relief and peace from minor duties accomplished relatively well!
Mary registered this peace-filled prayer of thanksgiving – that was the tone. He completed his life in peace. A mother wants her child to be at peace. Mary knows her own mission is not complete. Yet in some way it is, because she has shared in his mission. She can go ahead with her the rest of her mission with some of his peace in her heart.
“Father into your hands I commend my spirit” (Lk. 23:46).
Search these words for any trace of rebellion, defiance or complaint over so much injustice suffered! It’s hard to find a slightest sign. He simply is above any such reaction. He transcends the horrible agony and the intentionally intimidating aggression and simply offers up his life, laying it down into his Father’s hands.

No greater self-gift.
No greater peace.


At that moment Mother Mary must be overwhelmed by her son’s passing. How could it be otherwise for any mother! Yet now on Holy Saturday, as she gradually comes out of the dazed numbness of pain, these words come back and somehow she can also second this self-gift without complaint.
In the midst of the raging seas and the heated assaults on what we are and hold dearest, Christ’s peace on Calvary can also reach our hearts, especially if we live our sundry Holy Saturdays close to Mary, taking her into our home (cf. Jn. 19:27). Let’s ponder these words with her to our great advantage.

>>> THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY THURSDAY - HOLY MASS GOSPELS - MORNING AND EVENING
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/maundy-thursday-holy-mass-gospels.html


>>> THE PASCHAL TRIDUUM --- GOOD FRIDAY - Jn 18:1-19:42 -- 'Passion of Our Lord - Il-Passjoni tal-Mulej' - il-Ġimgħa l-Kbira
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/good-friday-jn-181-1942-passion-of-our.html#uds-search-results


>>> THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY SATURDAY MORNING --- & --- HOLY SATURDAY EVENING - Gospels - YEAR A - Mt 28:1-10 ; YEAR B - Mk 16:1-8; YEAR C - Lk 24:1-12 -- Jesus Has Risen - Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/yr-holy-saturday-evening-mt-281-10.html

 
 
.