blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 31 - St Ignatius of Loyola (1491-1556) Priest and founder of the Society of Jesus - Prayer Against Depression

Tuesday, June 05, 2012

JULY 31 - St Ignatius of Loyola (1491-1556) Priest and founder of the Society of Jesus - Prayer Against Depression


Vatican Magazine "Sant’Ignazio, la fuga dalla vanità" 08.07.2016
St. Ignatius of Loyola
--- even AUDIO --- http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=109331 TA’ LULJU
 
SAN INJAZJU TA’ LOYOLA
Saċerdot:  1491 - 1556
 
San Injazju twieled fil-kastell ta’ Loyala f’Azpeitia, Spanja, fl-1491, minn familja nobbli.  Kien l-iżgħar fost tużżana tfal, u tawh l-isem ta’ Inigo li hu stess bidel f’Injazju f’madwar l-1540.
 
Beda jaħdem bħala paġġ fil-qorti tar-Re Ferdinandu V, u mbagħad daħal suldat u sar Kaptan fl-armata tal-Viċire ta’ Navarra.
 
Fl-1521, fil-battalja ta’ Pamplona kontr l-Franċiżi, balla ta’ kanun qasmitlu l-qasba ta’ siequ l-leminija u fetħitlu beraħ il-pexxun ta’ siequ l-oħra.  Midrub kif kien, bagħtuh lura fil-kastell tal-familja tiegħu ta’ Loyola biex ifiq.
 
Meta kien qed jirkupra ġew żewġ kotba f’idejh: ”Il-Ħajja ta’ Ġesù” u ”Il-Ħajja tal-Qaddisin”.  Tant laqtuh li ddeċieda li jagħti ħajtu lil Ġesù, u jaħdem ”għall-ikbar glorja t’Alla”, kliem li kellu jsir il-motto tas-Soċjeta’.
 
Meta fieq għamel pellegrinaġġ lis-Santwarju tal-Madonna f’Montserrat.  Is-sentejn ta’ wara għaddiehom f’Manresa.  Kien f’dawn is-sentejn ta’ talb u ġabra li hu beda jikteb il-ktieb famuż tiegħu ”L-Eżerċizzi Spiritwali”.
 
Fl-1523 telaq minn Manresa u mar jagħmel pellegrinaġġ għall-Art Imqaddsa.  Meta reġa lura Spanja fl-1524, ra li mingħajr edukazzjoni soda ma setax iwettaq il-missjoni tiegħu, u telaq lejn Barċellona biex jibda jistudja l-Latin.
 
Fl-1528, mar l-Universita’ ta’ Pariġi.  Hawnhekk iltaqa’ u sar ħabib kbir ma’ sitt studenti li wieħed minnhom kien San Franġisk Saverju, u ieħor San Pietru Faber.
 
Fl-1534, San Injazju u sħabu għamlu l-vot tal-kastita’ u tal-poverta’ fil-kappella ta’ Montmartre, u wegħdu li jmorru jippridkaw il-Vanġelu fil-Palestina u joffru s-servizzi tagħhom dirett lill Papa Pawlu III.  Hekk twaqqfet is-Soċjeta’ ta’ Ġesù, jew il-Ġiżwiti kif huma magħrufin illum.
 
Fl-1537, San Injazju u l-kumpanmi tiegħu li issa kienu saru disgħa, marru Venezja u ġew ordnati saċerdoti.  Billi ma setgħux imorru l-Art Imqaddsa, marru Ruma u offre lilhom infushom lill-Papa Pawlu III.  Hekk l-Ordni ġie uffiċjalment imwaqqaf fl-1540.
 
Fl-1541, San Injazju ġie magħżul biex ikun l-ewwel Superjur Ġenerali, u għadda l-kumplament ta’ ħajtu f’Ruma, imexxi s-Soċjeta’ ta’ Ġesù.  Miet f’Ruma, fil-31 ta’ Lulju 1556.  Kien ikkanonizzat fl-1622.
 
Talba:
Mulej Alla!  Int jistħoqqlok li tirċievi glorja u unur, għax Int ħlaqt kollox u bir-rieda tiegħek jeżisti kollox u jgħix.  Int għamilt is-sema u l-art u l-meravilji li jeżistu fihom.  Int is-Sid ta’ kollox.  Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
 
 
 
 

>   >   >
 

IGNATIAN SPIRITUALITY
http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/st-ignatius-Loyola
 
 
>   >   >


Lectionary for Celebrations Proper to the Society of Jesus
Readings for Masses Commemorating Jesuit Saints and Blessedand Special Marian Celebrations>   >   > "I keep the LORD always before me;
with him at my right hand, I shall never be shaken."
(Psalm 16.8)

(S:16:8) Nżomm il-Mulej dejjem quddiemi, għax bih f'leminti qatt ma nitħarrek

How St. Ignatius Recovered from Depression:
http://ignatianspirituality.com/6886/how-ignatius-recovered-from-depression/

.