blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: L-EVANĠELJU tal-5 Hadd Matul is-Sena (Sena B) --- Mk 1:29-39 --- The Gospel of the 5th Sunday in Ordinary Time, Year B

Friday, February 03, 2012

L-EVANĠELJU tal-5 Hadd Matul is-Sena (Sena B) --- Mk 1:29-39 --- The Gospel of the 5th Sunday in Ordinary Time, Year B

 
 
 
 

 
 
 
Mk 1:29-39 -- Jesus Heals Many - Ġesù jfejjaq ħafna nies

 
 
 
 
 L-EVANĠELJU tal-5 Hadd Matul is-Sena (Sena B) Mk1, 29-39

Mhux li temmen li Alla jezisti jghodd - ix-xjaten ukoll jisqarru li Gesu Hu l-Iben ta' Alla l-gholi, il-Qaddis ta' Alla - izda li temmen u taghmel ir-rieda tieghU - nemmnu biss shih li kull ma nghaddu f'hajjitna, tajjeb u hazin, Alla jdawwar kollox ghal gid u s-salvazzjoni ta' ruhna u ta' dawk ta' madwarna ! Grazzi Gesu ta' kemm tghallimna nirragunaw differenti minn kif tridna d-dinja - Il-Kelma tiegheK tfejjaqna mhux biss fizikament izda bil-qawwa kollha tiegheK, tghallimna nigu konxji tal-qerq u l-inganni tax-xitan - nuqqas ta' mahfra, ghira, pika, vendetta, vanita, egoizmu, attenzjoni zejda fuqna nfusna........lista twila hafna ta' qerq.
Nitolbuk Gesù irriduK tahdem fina ha nirriflettuK f'haddiehor, bla biza' u bla misthija - ha tidher il-Qawwa u l-Glorja tiegheK, ghax Int dejjem lest li tehles lil kull min jitolboK il-liberta mill-jasar tad-dnubiet tieghu ! Int biss Gesù tehlisna mill-egoizmu fin-natura dghajfa taghna lkoll, bil-ghajnuna kbira li hallejtilna - is-sagrament tar-rikonciljazzjoni (Qrar) u ta' l-Ewkaristija, msahhin bil-Kelma tiegheK - fil-Kotba Mqaddsa - il-BIBBJA..