blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Psalm / Salm 39

Sunday, May 17, 2009

Psalm / Salm 39

SALM RESPONSORJALI (Salm 39)

Rit: Hawn jien, Mulej, gej naghmel ir-rieda tieghek!Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej,

u miel lejja u sema’ l-ghajta tieghi.

Qeghidli f’fommi ghanja gdida,

ghanja ta’ tifhir lil Alla taghna.

Hafna jaraw u jibzghu,

u jittamaw fil-Mulej. Rit...Sagrificcju u offerta int ma tghaxxaqtx bihom;

imma widnejja int ftahtli.

Vittma tal-hruq u tat-tpattija int ma tlabtx.

Imbaghad jien ghidt: “Hawn jien, gej.” Rit...Fil-ftuh tal-Ktieb hemm miktub fuqi

li naghmel ir-rieda tieghek.

Alla tieghi, joghgobni,

u l-ligi tieghek gewwa qalbi qieghda. Rit...Xandart il-gustizzja f’gemgha kbira;

ara, xofftejja ma zammejthomx maghluqa:

Mulejja, inti taf. Rit...

No comments: