blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD - January 6th or 1st Sunday after 1st January - Is-Solennità ta' L-Epifanija tal-Mulej

Sunday, January 04, 2009

SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD - January 6th or 1st Sunday after 1st January - Is-Solennità ta' L-Epifanija tal-MulejJanuary 6, 2017 - Holy Mass for the Epiphany of The Lord
"...SEEK AND YOU SHALL FIND..." - Mt 7:7...


 
Isaiah 60:1-6
Psalm 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Ephesians 3:2-3a, 5-6
GOSPEL - Matthew 2:1-12Readings in the Maltese Language:
Is-Solennità ta' L-Epifanija tal-Mulej

6 ta’ Jannar jew Il-Ħadd wara l-Ewwel tas-Sena

L-Epifanija tal-Mulej

Solennità

 

Qari I

Is-sebħ tal-Mulej jiddi fuqek.

Is 60, 1-6

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 
Qum! Ħa jiddi wiċċek!
Id-dawl tiegħek wasal!
Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!
Ara d-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed il-popli:
iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfiġġ fuqek.
Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek,
u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek.
Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara:
ilkoll miġbura ġejjin għandek.
Uliedek ġejjin mill-bogħod,
u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn.
Imbagħad tħares u wiċċek jiddi,
u tħabbat u timtela qalbek,
għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid tal-ibħra,
u l-għana tal-ġnus jiġi għandek.
Imrieħel ta’ iġmla għad jgħattuk,
l-iġmla żgħar ta’ Midjan u Għefa;
ilkoll minn Seba jiġu, mgħobbija bid-deheb u l-inċens,
u jxandru t-tifħir tal-Mulej.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla
 
Salm Responsorjali
Salm 71 (72), 1-2.7-8.10-11,12-13
 
R/. (ara 11): Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima, Mulej
 
O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,
il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,
biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,
u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. R/.
 
Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja,
u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.
Isaltan minn baħar sa baħar,
u mix-xmara sa truf l-art. R/.
 
Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh ir-rigali,
is-slaten ta’ Seba u ta’ Saba għotjiet iġibulu.
Iqimuh is-slaten kollha,
il-ġnus kollha lilu jaqdu. R/.
 
Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,
u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.
Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;
il-ħajja tal-fqajrin isalva. R/.
 
Qari II
Issa ġie rrivelat li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wegħda.
Ef 3, 2-3a. 5-6
 
Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin
 
Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għall-ġid tagħkom, jiġifieri, li permezz ta’ rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet l-imgħoddija ma kienx mgħarraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-appostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri, li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess wegħda, fi Kristu Ġesù permezz tal-Evanġelju.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla
 
Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
ara Mt 2, 2
 
Hallelujah. R/. Hallelujah
Rajna l-kewkba tiegħu tielgħa mil-Lvant,
u ġejna nqimu l-Mulej.
R/. Hallelujah
 
Evanġelju
Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan.
Mt 2, 1-12
 
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
 
Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh”. Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta: “U int, Betlehem, art ta’ Ġuda, le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael”.
 
Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu”.
 
Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu 


 
 
 
 
 
 
 

Mt 2:1-12 -- The Magi Visit the Messiah - Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan - Solemnity of Epiphany
>>>       >>>       >>>
 
 
 
Pope Francis at the Epiphany on January 6th 2016: Before Jesus this is no distinction of race, language or culture...and also from Catholic News Service in Youtube...


Pope Francis: What should we give Jesus ? - Published on 6 Jan 2016

 
 
  
>>>       >>>       >>>


The Poor and the Wise find Christ

 


>>>       >>>       >>>
 
FEAST OF THE EPIPHANY>>>       >>>       >>>

 
 
Audio - Homily by Bishop Robert Barron - FOLLOWING THE STAR - 
Cycle C Christmas Epiphany
Solemnity of Epiphany, Jan 03, 2016
http://www.wordonfire.org/resources/homily/following-the-star/5033/
 
 
&&&&&&&
 

The Light of the Nations

Cycle AChristmasWeek Epiphany

by Bishop Robert BarronJanuary 08, 2017
 
 
 
>>>       >>>       >>>

 
 
Christmas is not really complete until the Feast of the Epiphany. On the night of Christ's birth, how amazed Joseph and Mary must have been to hear the song of the angels, followed by a whole procession of shepherds from the fields. And now, some months later, they must have been just as amazed to greet these foreign visitors whom tradition names as Casper, Melchior, and Balthazar. As Joseph and Mary graciously accepted the precious gold, frankincense and myrrh which they brought as gifts, they must have realized that their Child was somehow meant for a mysterious destiny much wider than His homeland. The word epiphany (a showing forth) has many meanings connected to the word. It suggests a burst of light, a sudden revelation. In literature, it often means a bringing together of many seemingly unrelated incidents into a breakthrough of meaning that connects all the threads together.

In the first reading from Isaiah, we hear the prophet proclaiming to Israel that "Your light has come!" and, with even more startling news, "Nations shall walk by your light." In the fourth verse of the reading, the prophet foretells an event that was fulfilled hundreds of years later as the Magi knelt in adoration in Bethlehem. He says, "Raise your eyes and look about; they all gather and come to you." What? All nations shall come to little weak Israel?

St. Paul proclaims the same message in the second reading to the Ephesians: ". . .the Gentiles are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise in Christ Jesus through the Gospel." So the Magi had it right. By trusting in the star and obediently following its light, they will share also in the fruits of the saving grace Jesus will earn by His Passion and Death. The Gospel narrates how the coming of the nations was nearly frustrated by the deceitful scheming of a power-hungry King Herod.

From that time to the present, political, social, and even religious leaders have tried to prevent the nations from following the star and finding the rich treasures that the Prince of Peace has waiting for them. The Child who has come from the heavens with his saving truth and love will never rest until all the nations have come into His light.


Msgr. Paul Whitmore email: pwhitmore29@yahoo.com===============================================================
===============================================================
===============================================================JANUARY 6 - ( When EPIPHANY OF THE LORD is celebrated on Sunday 7th or 8th January )

Mass: Wkdays before Epiphany - Jan 6 Optn 3 - Wkdy
Readings: 
1st: 1John 5:5-13
Resp: Psalm 147:12-13, 14-15, 19-20 0
Gospel: luk 3:23, 31-34, 36, 38
Jan 06 - Homily: Genealogy of Jesus - Published on Jan 6, 2017

Fr. Ignatius explains the significance of the genealogy of Jesus and how Jesus was present at the first man Adam and throughout salvation history.
THE GREAT COMMENTARY
OF CORNELIUS À LAPIDE:
VOLUMES 1 TO 8

https://www.ecatholic2000.com/lapide/untitled-170.shtml


Jesus' Lineage Chart
(1) Alternative Gospel

Lk 3:23, 31-34, 36, 38 -- Ancestors of Jesus - Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin Adam, bin Alla


L-antenati ta' Ġesù Kristu
(Mt 1, 1-17 )

Evanġelju
Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin Adam, bin Alla.
Lq 3, 23.31-34.36.38

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Fil-bidu tal-ministeru tiegħu Ġesù kellu madwar it-tletin sena. In-nies kienu jaħsbuh bin Ġużeppi, li kien bin Għeli bin Melija, bin Menna, bin Mattata, bin Natan, bin David, bin Ġesse, bin Għobed, bin Bogħaż, bin Sala, bin Naħson, bin Għamminadab, bin Admin, bin Arni, bin Ħesron, bin Fares, bin Ġuda, bin Ġakobb, bin Iżakk, bin Abraham, bin Teraħ, bin Naħor bin Kajnan, bin Arfaksad, bin Sem, bin Noè, bin Lamek bin Enos, bin Set, bin Adam, bin Alla.


Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

 

============
 
 
 
(2) Alternative Gospel

Lk 3:23-38 -- The ancestors of Jesus - Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin Adam, bin Alla.

 
L-antenati ta' Ġesù Kristu
(Mt 1, 1-17 )

EVANĠELJU
Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin Adam, bin Alla.
Lq 3, 23-38

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Fil-bidu tal-ministeru tiegħu Ġesù kellu madwar it-tletin sena. In-nies kienu jaħsbuh bin Ġużeppi, li kien bin Għeli, bin Mattat, bin Levi, bin Melki, bin Ġannaj, bin Ġużeppi, bin Mattatija, bin Għamos, bin Naħum, bin Ħesli, bin Naggaj, bin Maħat, bin Mattatija, bin Simgħi, bin Ġożè, bin Ġoda, bin Ġoħanan, bin Resa, bin Żorobabel, bin Salatjel, bin Neri, bin Melki, bin Għaddi, bin Kosam, bin Elmadan, bin Għer, bin Ġożwè, bin Eligħeżer, bin Ġorim, bin Mattat, bin Levi, bin Simgħon, bin Ġuda, bin Ġużeppi, bin Ġona, bin Eljakim, bin Melija, bin Menna, bin Mattata, bin Natan, bin David, bin Ġesse, bin Għobed, bin Bogħaż, bin Sala, bin Naħson, bin Għamminadab, bin Admin, bin Arni, bin Ħesron, bin Fares, bin Ġuda, bin Ġakobb, bin Iżakk, bin Abraham, bin Teraħ, bin Naħor, bin Serug, bin Regħu, bin Faleg, bin Għeber, bin Selaħ, bin Kajnan, bin Arfaksad, bin Sem, bin Noè, bin Lamek, bin Metuselaħ, bin Ħenok, bin Ġered, bin Maħalalel, bin Kajnan, bin Enos, bin Set, bin Adam, bin Alla.


Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

 
============
 


January 6 - Liturgy of the Word and Homily from Today's Mass - Published on Jan 6, 2017

 
 
 
(3)Alternative Gospel
Mk 1:7-11 -- John the Baptist and Jesus's Baptism - "Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi."

EVANĠELJU
Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.
Mk 1, 7-11

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġwanni kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jiena għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu”.

U ġara li f’dawk il-jiem ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnufih hu u tiela’ mill-ilma ra s-smewwiet jinfetħu, u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu; u mis-smewwiet instama’ leħen: “Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu
 
 
 
 
 
 
.