blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE LORD BLESS YOU...Num 6:24-26 --- HEAR O ISRAEL...Dt 6:4 --- O COME LET US SING TO THE LORD...Psalm 95:1-7 --- IF MY PEOPLE...2 Chronicles 7:14 - & - Mt 23:37-39

Monday, September 21, 2015

THE LORD BLESS YOU...Num 6:24-26 --- HEAR O ISRAEL...Dt 6:4 --- O COME LET US SING TO THE LORD...Psalm 95:1-7 --- IF MY PEOPLE...2 Chronicles 7:14 - & - Mt 23:37-39


THE SHOFAR -  the biblical ritual instrument
  
><>   ><>   ><>

[Num 6:24]  Ibierkek il-Mulej u jħarsek! [Num 6:25]  Jixħet il-Mulej id-dija ta' wiċċu fuqek, u jurik il-ħniena! [Num 6:26]  Iħares lejk il-Mulej bi mħabba, u jagħtik is-sliem!'
 
 
video 1 ... Numbers 6:24-26 ---

><>            ><>            ><>
 
[Dt 6:4] Isma', o Iżrael: Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu.

Sh’ma Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad
Barukh sheim k'vod malkhuto l'olam va'ed.
Sh’ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad

Hear O Israel - The Lord our God - The Lord is one

Blessed be the Name of His glorious kingdom for ever and ever.

 
 video 2 - Deuteronomy 6:4 ---

 


 

><>            ><>            ><>
95 (94). Sejħa għat-tifħir lil Alla u għall-indiema

[S 95:1] Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,
ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!
[S 95:2] Nersqu quddiemu b'għana ta' radd il-ħajr,
ngħannulu b'għajat ta' ferħ.
[S 95:3] Għax Alla kbir hu l-Mulej,
sultan kbir fuq l-allat kollha.
[S 95:4] F'idejh huma qigħan l-art,
tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.
[S 95:5] Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;
tiegħu l-art, għax b'idejh saret.
[S 95:6] Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,
għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!
[S 95:7] Għaliex hu Alla tagħna,
u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.
 

video 3 ... Psalm 95:1-7 ---

http://www.gloria.tv/media/VJ2JPh29a8S 
 
 

 
><>            ><>            ><> 
 
[2Kron 7:14] u l-poplu tiegħi, li fuqu jissejjaħ ismi, jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil wiċċi, u jerġgħu lura  mit-triq il-ħażina, jien nismagħhom mis-sema, u naħfrilhom dnubiethom u nfejjqilhom 'l arthom.


 

><>   ><>   ><>


 
Ġesù jitħassar lil Ġerusalemm
(Lq 13, 34-35)
 
[Mt 23:37] "Ġerusalemm, Ġerusalemm, int li toqtol il-profeti u tħaġġar  il-messaġġiera mibgħutin lilek, kemm-il darba ridt niġbor lil uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor il-flieles taħt ġwenħajha,u int ma ridtx ! [Mt 23:38] Ara, darkom għad iħalluhielkom ħerba! [Mt 23:39] Għax, ngħidilkom, m'intomx se terġgħu tarawni minn issa sa ma tgħidu, 'Mbierek min ġej f'isem il-Mulej!' "

 
 

video 4 ...  2 CHRONICLES 7:14 --- & --- MATTHEW 23:37-39 ---


 

><>            ><>            ><>
 ---  Psalm  118:26  


---  Matthew  21:9  


---  Matthew  23:39  


---  Mark  11:9  


---  Luke  19:38  


---  John  12:13


Baruch  Haba  B'shem  Adonai

Blessed  is  He  who  comes  in  the  Name  of  the  Lord


 


 


 
.

No comments: